SPORPGORES
Statues
Statue photography.

Statue No. 1 (2009)

Statue No. 2 (2009)

Peace (2014)

Statue No. 10 (2014)

Statue No. 11 (2014)

Statue No. 12 (2014)

Statue No. 13 (2014)

Statue No. 14 (2014)

Statue No. 15 (2014)

Statue No. 16 (2014)

Statue No. 17 (2014)

Statue No. 18 (2014)

Statue No. 19 (2014)

Statue No. 20 (2014)

Statue No. 21 (2014)

Statue No. 22 (2014)

Statue No. 23 (2014)

Statue No. 24 (2014)

Statue No. 25 (2014)

Statue No. 26 (2014)

Statue No. 27 (2014)

Statue No. 28 (2014)

Statue No. 29 (2014)

Statue No. 3 (2014)

Statue No. 4 (2014)

Statue No. 5 (2014)

Statue No. 6 (2014)

Statue No. 7 (2014)

Statue No. 8 (2014)

Statue No. 9 (2014)

Albert (2017)

Hello (2017)

Statue No. 30 (2017)

Statue No. 31 (2018)

Tesla (2018)

Yu Garden Statue No. 1 (2018)

Yu Garden Statue No. 1 (2018)

Yu Garden Statue No. 1 (2018)

Statue No. 32 (2019)